200th

วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2553

ไม้ประดับ

ดาด ตะกั่ว
พรมเขียว
ใบ นาค
ลิ้น มังกร
ลิ้น มังกรสั้น
อา กาเว
วาสนา มังกรหยก
หวายเขียว
ไผ่ฟิ ลิปินส์
กวนอิม
ประกาย เงิน
วาสนา อธิฐาน
เข็มสามสี
ยูคคา
แพงแพว แดง
ฟิโล เดนดรอน
พลู ฉีก
เด หลี
เงิน ไหลมา
พลู ด่าง
บอน สี
สาว น้อยประแป้ง
หนวด ปลาหมึก
เล็บ ครุฑช่อสะเดา
สน ฉัตร
สับปะรด
สับปะรด เทศ
ก้าม ปูหลุด
หัว ใจสีมวง
ปรง
เฟิร์น ตีนตะขาบ
โกสน
ฤาษีผสม
สายกนก
โปร่ง ฟ้า
แก้ว หน้าม้า
หมาก ผู้หมากเมีย
ลิ้น
ม้าลาย
เศรษฐี เรือนใน
แวว มยุรา
ไทร ย้อยใบแหลม
ยาง ใบซอ
ยาง อินเดีย
จั๋ง
เต่า ร้าง
ปาล์ม พัดยุโรป
ปาล์ม ไผ
ปาล์ม ขนนก
เตย หอม
เป็ปเปอร์ โรเมีย
สน คริสต์มาส
เฟิร์น เขากวาง
เฟิร์น ข้าหลวง
กาแฟ
นก กระทา

ไม้ประดับ


บาน เช้าสีเหลือง ไม้ถักประดับ ลิปสติก ลั่นทมแดง กุหลาบหนู อรุณเบิกฟ้า กล็อกซิเนีย
พุดน้ำบุษ์ ทองอุไร พุดพิชญา เชอรี เเก้วเจ้าจอม รสสุคนธ์แดง ประทัดจีน นีออน
อมรเบิกฟ้า รสสุคนธ์ขาว ทิวาราตรี บลูฮาวาย มอร์นิ่งกลอรี่ พวงชมพู ประกายเงิน
คอร์เดีย ว่านสี่ทิศ สเน่ห์จันทร์แดง หน้าวัว ชวนชม เบญจมาศ กุหลาบหิน คริสต์มาส
มะขามเทศด่าง เยอบีร่า พุทธรักษา
ทองหลางด่าง
เทียนหยด เสลา ดาวกระจาย
ฟ้าประดิษฐ์ บานบุรีสีม่วง สโนว์ดรอปบานบุรีสีเหลือง >> ดูทั้งหมด

ไม้ประดับมงคล(65)

กล้วยไม้ คล้าธรรมรักษา บัว บอนสี พุทธรักษา ลิ้น มังกร เงินไหล มา ใบละ บาท เฟื้องฟ้า
มรกตแดง
ราชินีหินอ่อน ออมเงิน ออมทอง กระบองเพชร กุหลาบ โกสน ชวนชม ใบเงิน
ใบทอง กวนอิมเงิน กวนอิมทอง เข็ม ใบนาค ประยงคโป๊ยเซียน เพชรชมพู
เพชร ไพลิน เพชร สายรุ้ง พุด พู่ระหงส์ มะลิ มงกุฎเพชร เล็บครุฑ สร้อยทอง
หมากผู้หมากเมีย กัลปพฤกษ์ แก้ว ข่อย ทรงบาดาล ฆนฑา พิกุลทอง โมก ราชพฤกษ์
ลำดวน วาสนา ราชินี วาสนาอธิษฐาน สุพรรณ นิการ ์ สงจันทร์ สนฉัตร หมากนวล
กระดังงา ตะแบก ทองกวาว ทองหลาง ไทร บุนนาค ประดู่ ปีป พญาสัตบรรณ พยุง
พะยอม เลี่ยน ไผ่ สักทอง สารภี
>>
ดูทั้งหมด

ไม้เลี้อย(46)

การวก กระเทียม เถา ข้าวสารดอกเล็ก ข้าวสารดอกใหญ่ ขจร คัดเค้า คอนสวรรค์
ชะลูด ช้าง ชำมะนาด ดองดึง ถ้วยทอง เถาไฟ นมตำเลีย โนรา บานบุรีเหลือง
บานบุรีสีม่วง
ใบระบาท พวงโกเมน พวงทองเครือ พวงหยก พวงแสด พวง คราม
พวงชมพู พวงเงิน พวง ประดิษฐ์ พุทธชาด มอร์นิ่งกลอรี่ เฟื่องฟ้า มะลิวัลย์ มลุลี รางจืด
เล็บมือนาง ลดาวัลย์
ว่าน เพชรสังฆาต สะแกวัลย์ สายน้ำผึ้ง สายหยุด สร้อยอินทนิล
เสาวรสแดง แสเถา เสาวรส ขาว สร้อยสุมา หมวกจีน หิรัญญิการ์ อัญชัน อรพิม

>> ดูทั้งหมด

ไม้ประดับภายนอก(52)

ดาดตะกั่ว หมากผู้หมากเมีย วาสนาราชินี วาสนาอธิฐาน เข็มสามสี กวนอิมเงิน
กวนอิมทอง
หวายเขียว ซองออฟอินเดีย ซองออฟจาไมก้า จันทน์ผา อากาเว่ ยูคคา
ลิ้นมังกร
แพงพวย ครุฑเขียวใบใหญ่ ครูฑตีนกบ ครูฑใบเฟิร์น ครูฑใบกุหลาบ
สับประรด
พุทธรักษา หัวใจสีม่วง
ก้ามปูหลุด ปรง โกสน คริสต์มาส ไผ่น้ำเต้า
เข็มญี่ปุ่น ฤาษีผสม
ว่านหางจระเข้
ปริก ชบา ยาง อินเดีย ยางด่าง ไทรย้อย
กล้วยพัด ปักษาสวรรค์ แสงจันทร์ เฟื่องฟ้า ปาล์มจีน แชมเปญปาล์ม
ปาล์มขวด สิบสองปันนา หมากแดง หมากเหลือง หมากเขียว หมากนวล
กะพ้อ จั๋ง เต่าร้าง แก้ว ผกากรอง
>> ดูทั้ง หมด

ไม้ประดับภายใน(56)

ดาดตะกั่ว พรม เขียว ใบนาค ลิ้นมังกร ลิ้นมังกรสั้น อากาเว วาสนามังกรหยก หวายเขียว
ไผ่ฟิลิ ปินส์ กวนอิม ประกายเงิน วาสนาอธิฐาน เข็มสามสี ยูคคา แพงแพวแดง
ฟิโลเดนดรอน พลูฉีก เดหลี เงินไหลมา พลูด่าง บอนสี สาวน้อยประ แป้ง หนวดปลาหมึก
เล็บครุฑช่อสะเดา สนฉัตร สับปะรด สับปะรดเทศ ก้ามปูหลุด หัวใจสี มวง ปรง
เฟิร์นตีนตะขาบ โกสน ฤาษีผสม สายกนก โปร่งฟ้า แก้วหน้าม้า หมากผู้ หมากเมีย ลิ้น
ม้าลาย เศรษฐีเรือนใน แววมยุรา ไทรย้อยใบแหลม ยางใบซอ ยาง อินเดีย จั๋ง เต่าร้าง
ปาล์มพัดยุโรป ปาล์มไผ่ ปาล์มขนนก เตยหอม เป็ปเปอร์โรเมีย สน คริสต์มาส
เฟิร์นเขากวาง เฟิร์นข้าหลวง กาแฟ นกกระทา
>> ดูทั้งหมด